Wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu hipotecznego a postępowanie UOKiK – wszystko, co warto wiedzieć

2022-07-14 08:49:11

Nieustanny wzrost stóp procentowych WIBOR 3M i 6M prowadzi do wzrostu rat kredytów hipotecznych, w związku z czym kredytobiorcy coraz częściej decydują się na ich nadpłacanie w celu skrócenia okresu kredytowania lub całkowitej wcześniejszej spłaty. Jeśli zdecydujesz się na taki krok, pamiętaj o tym, że bank ma w tym przypadku obowiązek dokonania rozliczeń w przedmiocie opłat pobranych od Ciebie w związku z zawarciem umowy kredytowej.

Dla przytoczonej powyżej sytuacji ma również znaczenie fakt, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków, które mają na celu sprawdzenie, czy rozliczają się one z konsumentami nadpłacającymi kredyt hipoteczny lub dokonującymi wcześniejszej spłaty kredytu w cał

ości i jeśli tak, to w jaki sposób to robią. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wcześniejszych spłat lub nadpłaty kredytu hipotecznego, zapraszamy do lektury!

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – co mówią o tym przepisy?

Możliwość wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu hipotecznego wynika z art. 38 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zgodnie z którym: „konsument ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny”.

Co ważne, przepis ten dotyczy wyłącznie umów o kredyt hipoteczny, które zostały zawarte po 21 lipca 2017 r. Jeśli umowa została zawarta wcześniej, wówczas kwestię przedterminowej spłaty regulują postanowienia poszczególnych umów kredytowych.

Natomiast kwestie dotyczące obowiązku dokonania przez bank stosownych rozliczeń z konsumentem, który nadpłaca kredyt lub dokon

ał całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego określone zostały w art. 39 wcześniej wspomnianej ustawy, który mówi o tym, że: „w przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a rekompensata dla banku

Jako kredytobiorca masz prawo do częściowej lub całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego w każdym momencie trwania umowy. Jednak zanim dokonasz jakiejkolwiek wcześniejszej spłaty, koniecznie sprawdź postanowienia umowy oraz upewnij się, czy bank nie pobierze z tego tytułu dodatkowej opłaty, czyli tzw. rekompensaty dla banku.

Jak bank rozlicza wcześniejsze spłaty kredytu hipotecznego?

Jeśli zdecydujesz się na przedterminową spłatę kredytu hipotecznego w części lub w całości, wówczas okres kredytowania zostanie skrócony. W takiej sytuacji bank ma obowiązek dokonać stosowanych rozliczeń. Jak stwierdził Prezes UOKiK, rozliczenie dokonywane przez bank w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego przez konsumenta powinno się odbywać według najprostszej i najbardziej sprawiedliwej metody liniowej.

Wcześniejsze spłaty kredytu hipotecznego – postępowanie UOKiK

Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające dotyczące praktyk oraz zapisów wzorców umów w zakresie wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego stosowanych w 17 bankach. Ich celem jest zweryfikowanie, czy rozliczają się one z konsumentami, którzy przed terminem nadpłacają kredyty hipoteczne lub spłacają je w całości i jeśli tak, to w jaki sposób to robią. Prezes UOKiK skontroluje także, czy banki bezpodstawnie odmawiają konsumentom zwrotu opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, choć jednocześnie w takiej sytuacji żądają one od konsumenta rekompensaty za wcześniejszą spłatę kredytu.

Wszczęte przez Prezesa UOKiK postępowanie może mieć pozytywne oddziaływanie na sytuację kredytobiorców i ograniczyć sytuacje wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego przez kredytobiorców. Ponadto sytuacja ta z pewnością zmotywuje instytucje finansowe do dokonywania stosownych rozliczeń z konsumentami przy zastosowaniu metody liniowej, która uznawana jest za najbardziej obiektywną.


Artykuły